Izglītība

Atbalsts atvērtās enciklopēdijas Wikipedia attīstībai
(Losandželosa, Kalifornijas štats, ASV / 30.06.2015.)

Borisa un Ināras Teterevu fonds kopš 2012. gada sniedz ikgadēju atbalstu atvērtās enciklopēdijas Wikipedia mērķu sasniegšanai: a) pilnveidot infrastruktūru, b) palielināt enciklopēdijas apmeklētāju skaitu, c) uzlabot satura kvalitāti, d) paplašināt enciklopēdijas satura sasniedzamību vairāk valodās, d) ieviest jauninājumus. Pašlaik Wikipedia ir pieejama gandrīz 300 valodās, tai skaitā latviešu, līvu un krievu valodās, kuras lieto Latvijā. Wikipedia tiešsaistē apmeklē vairāk nekā 400 miljonu apmeklētāju mēnesī.  

Kopš 2015. gada fonds līdzfinansē Wikipedia Educational Program. Tās ietvaros koledžu un universitāšu studentus apmāca Wikipedia rakstu sagatavošanā, izmantojot Wikipedia piedāvātos resursus, lai sagatavotu enciklopēdijā atrodamo informāciju vismaz 10 miljonu rakstu zīmju apjomā. Programma aptver 67 valstis ārpus Ziemeļamerikas, iesaistot vairāk nekā 1000 studentus vienā semestrī (būtiska daļa - studentes).

Atbalsts LU Botāniskā dārza atjaunošanai
(Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs / 14.01.2014.)

2013. gada 23. maijā Latvijas Universitāte un mecenāti Boriss un Ināra Teterevi vienojas par sadarbību LU Botāniskā dārza atjaunošanai, gatavojoties tā simtgadei.

Līdz nozīmīgajai jubilejai 2022. gadā plānots sakārtot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, lai dārzs būtu plašai publikai pievilcīga vieta, kur atpūsties, apmierināt zinātkāri, pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar pētniecību un izglītību, baudīt izstādes, koncertus un citus kultūras pasākumus.

2013. un 2014. gadā atjauno dārza centrālā daļa, kā arī daļa rododendru, ziemciešu un paparžu stādījumu 7000 m2 platībā. Veco koka dēļu žogu nomaina pret mūsdienīgu un izturīgu metāla žogu (739 m). Tāpat izveido Latvijas savvaļas augu kolekciju un alpināriju, sakārto daļu lietus ūdeņu noteces sistēmas. Savu laiku nokalpojušie asfalta celiņi iegūst bruģa un vēsturisko grantēto segumu, jaunu veidolu iegūst dīķis centrālajā daļā, ap to izvieto soliņus un koka laipas.

2015. gadā atjaunošanas darbus turpina dārza dendrārijā, kas ir vienīgā vieta LU Botāniskajā dārzā ar ieplaku un paugurainu reljefu un kas piešķir papildus pievilcību, dod iespēju labāk redzēt tajā izvietotos eksponātus. Šajā dārza daļā ir daudz vērtīgu augu, kuru kolekciju regulāri papildina. Tāpat turpina Botāniskā dārza žoga rekonstrukciju, atjaunojot to vēl 510 metru garumā.

LU Botāniskais dārzs, kas šobrīd ir arī iemīļota atpūtas vieta un Rīgas zaļā rota, dibināts 1922. gadā. Tā 15 hektāru platībā aug 6000 dažādu šķirņu augi. Dārza mērķis ir vietējo un svešzemju augu genofonda uzkrāšana, saglabāšana, dokumentācija un izpēte. Dārzs sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un iepazīstina sabiedrību ar augu valsti. Botāniskais dārzs ir atvērts apmeklētājiem katru dienu.

Atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas talantīgāko studentu dalībai nozīmīgos starptautiskos konkursos
(Rīga / 03.12.2013.)

2013. gada 3. decembrī Borisa un Ināras Teterevu fonds paraksta sadarbības līgumu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) par atbalstu JVLMA talantīgāko studējošo dalībai nozīmīgos starptautiskos konkursos trīs studiju gadus. Mērķis - sekmēt Latvijas mūziķu plašāku atpazīstamību pasaulē, iekļaušanos starptautiskajā apritē, popularizējot Latvijas vārdu ārvalstīs. Fonds finansē JVLMA studējošo, tostarp maģistrantu un doktorantu dalību starptautiski nozīmīgos konkursos, sedzot gan konkursa dalības maksas un citus ar piedalīšanos starptautiskā konkursā saistītos izdevumus, gan ceļa un uzturēšanās izdevumus. Iespēju piedalīties šajā projektā studenti iegūst konkursa kārtībā. 

2014. gadā atbalstu saņēma 7 studenti dalībai konkursos Izraēlā, Vācijā, Somijā, Polijā un Francijā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas LIELĀ MEDAĻA
(Rīga, Akadēmijas laukums / 12.11.2013.)

2013. gada 12. novembrī mecenāti Boriss un Ināra Teterevi un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis vienojas par atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijai (LZA), lai veicinātu Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi.

Atbalsta ietvaros fonds sniedz atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielai medaļai -  augstākajam apbalvojumam, ko piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem. Kandidātus apbalvošanai var ieteikt LZA īstenie, goda un ārzemju locekļi, LZA nodaļas. Lēmumu par apbalvošanu pieņem LZA Senāts. LZA Lielo medaļu pasniedz kopš 1993. gada. 

Ik gadu rudenī pasniedz divas Lielās medaļas - vienu Latvijas zinātniekam, otru - ar Latviju saistītam zinātniekam no ārvalstīm. Apbalvotajiem pasniedz bronzā atlietu Lielo medaļu un naudas balvu EUR 10`000,- apmērā katram (pēc nodokļu nomaksas), ko nodrošina Borisa un Ināras Teterevu fonds.

2014. gada 27. novembrī LZA pilnsapulcē Lielo medaļu un pirmās divas naudas balvas saņem literatūrzinātnieks, akadēmiķis Dr. habil. philol. Viktors Ivbulis par izcilu devumu indoloģijā (Dr. habil. theol. Leona Taivana laudatio teksts) un LZA ārzemju locekle Dr. habil. chem. Regīna Žuka par būtisku ieguldījumu pretvēža preparāta ftorafūra radīšanā (akadēmiķa Jāņa Stradiņa laudatio teksts). Pasniegšanas ceremonijas foto šeit.

Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijai
(Rīga / Latvijas Mākslas akadēmija / 04.04.2012.)

2012. gada 4. aprīlī Borisa un Ināras Teterevu fonds vienojas par atbalstu Latvijas Mākslas akadēmijai, parakstot sadarbības memorandu LMA izcilības centienu stiprināšanai.

Sadarbības ietvaros fonds atbalsta:

Latvijas Mākslas akadēmijas balva
Balvas mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes jomās, veicinot mākslas procesu attīstību, kā arī jaunu ideju un projektu īstenošanu.

Šo balvu pirmo reizi 2011. gadā pasniedz gleznotājai Džemmai Skulmei, mākslas vēsturniecei Laimai Slavai un gleznotājam Jānim Avotiņam. Skatiet video.

2014. gadā balvu iegūst mākslinieks, mākslas zinātnieks un Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, mākslinieki Anita Paegle un Kaspars Podnieks. Skatiet svinīgo ceremoniju fotogalerijā un video.

Nākamā balvas pasniegšana plānota 2016. gadā.

Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā
Piešķir, sākot ar 2. kursu bakalaura programmā un 1. kursu maģistrantūras programmā, un līdz studiju pabeigšanai. Katrā studiju gadā piešķir divas stipendijas bakalauriem un vienu maģistrantūras studentam.

Papildus ikmēneša naudas summai, stipendija ietver iespēju doties vienā vai vairākos mācību braucienos uz ārvalstīm un, noslēdzot studijas, rīkot personālizstādi vai veidot citu nobeiguma darbu (mākslas zinātnē). Vienas stipendijas kopējais apmērs var sasniegt EUR 9`750 (atkarībā no studiju ilguma).

Pirmās Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā stipendijās 2012. gadā: bakalaura programmā Sandra Strēle (glezniecība; video) un Lilita Bauģe (tekstilmāksla; video), un maģistrante Agita Šteinberga (tēlniecība; video). Stipendiju pasniegšana fotogalerijā. 2014. gadā visas stipendiātes sekmīgi noslēdz studijas.

2013. gadā stipendijas iegūst maģistrante Guna Poga (funkcionālais dizains; video), bakalaures Elīna Brasliņa (grafika; video) un Elīna Sproģe (vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorija; video). Stipendiju pasniegšana fotogalerijā. 2015. gadā studijas bakalaura programmā noslēdz Guna Poga (studiju noslēguma personālizstāde Kalnciema kvartālā) un Elīna Brasliņa (studiju noslēguma personālizstāde).

Stipendijas 2014. gadā saņem Talita Vālodze (glezniecība), Sigita Sniegs (modes dizains) un maģistrante Līga Spunde (funkcionālais dizains). Stipendiju pasniegšana fotogalerijā.

Plašāku informāciju par stipendiātiem skatiet arī šeit.

Iespēju pieteikties Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām Latvijas Māksla akadēmija izsludina katra gada septembrī.

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu studiju braucieni
Fonds nodrošina iespēju Latvijas Mākslas akadēmijas studentu grupām pasniedzēju vadībā apmeklēt kādu studijām nepieciešamu pasākumu, izstādes, muzejus vai citu nozīmīgu notikumu Eiropā. Tā paplašinot studentu redzesloku un zināšanas par norisēs mākslas pasaulē starptautiskā mērogā.

Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēku radošie braucieni
Atbalsta mērķis ir sekmēt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskā personāla (lektoru, docentu, asociēto profesoru un profesoru) kvalifikācijas un radošās kvalitātes paaugstināšanu. Fonda atbalsts sniedz iespēju mācībspēkiem uzturēties viņu izvēlētā rezidentūrā jebkurā valstī no 2 līdz 4 nedēļām.

Atbalsts Rīgas Stradiņa universitātei
(Rīga / Rīgas Stradiņa universitāte / 04.10.2010.)

Sadarbības ietvaros dibinātas "Mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā" centīgu medicīnas studentu atbalstam, kuru studiju iespējas ierobežo materiāli apsvērumi vai kuru izcilie sasniegumi jau studiju gaitā pelna īpašu atzinību, izveidota "Inteliģences akadēmija", piešķirts atbalsts mācību modernizācijas un konkurētspējas stiprināšanas projektiem.

 

 

Atbalsts mākslinieciskai izaugsmei
(Rīga, Jūrmala / 01.04.2011.)

Sadarbībā ar Starptautisko bērnu un jauniešu biedrību „Eventus” fonds sniedz atbalstu mākslinieciskai pašizpausmei baletā ikgadējos festivālos „Rīgas pavasaris” un „Ziemas pasaka”, kuros piedalās vairāki simti bērnu un jauniešu no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas un citām valstīm.

 

 

Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata
(Rīga / 11.10.2011.)

Ar fonda atbalstu iznākusi protokola un etiķetes ekspertes Aijas Odiņas jaunākā grāmatas "Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata", kuras 1000 eksemplāri, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, ir uzdāvināti visu Latvijas reģionu bibliotēkām, kā arī nevalstiskajām organizācijām. 

 

Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai
(Rīga / 01.09.2011.)

Programmas mērķis ir veicināt izcilas, kvalitatīvas un konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstību, kas nodrošinātu indivīdiem iespēju radoši un aktīvi piedalīties uz zināšanām balstītā ekonomikā, uzlabot valsts konkurētspēju, radot ilgtspējīgu un pastāvīgu vidi nākamajām paaudzēm un inteliģentai sabiedrībai. Programmas ietvaros Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Mākslas akadēmijā vietējo un ārvalstu ekspertu komanda izstrādā augstskolu stratēģiskās rīcības plānus to izcilības un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai. Šo mērķu sasniegšanas nolūkos tiek veikti unikāli pētījumi, izmantojot aktuālos Eiropas Augstākās izglītības telpā aprobētos pētniecības rīkus un metodes, kuros piedalījās Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes vadība, mācībspēki, studenti, kā arī absolventi.