Kopienu projekti

Skolas ķieģeļu cepļos dzīvojošiem bērniem Nepālā
(Nepāla, / 14.05.2015.)

 2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar organizāciju Brick Clean Network ievieš programmu Nepālas ķieģeļu cepļu strādnieku kopienā Katmandu ielejā.

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītību vairāk nekā 400 bērniem, kuri dzīvo un strādā 5 ķieģeļu cepļos, izveidojot alternatīvas izglītības programmas, kas radīs tiltu starp ķieģelu ražošanas sezonu un oficiālo skolas mācību gadu. Bērniem tiks nodrošināts skolas transports, mācību materiāli un citi nepieciešamie resursi. Izglītības nodrošināšana ķieģeļu cepļu strādnieku bērniem radīs nākotnes izaugsmes iespējas izglītības, ekonomikas un sociālajā aspektā, lai turpmāk viņi varētu izvēlēties labākus dzīves apstākļus.

Līdz ar iedzīvotāju skaita pieaugumu un valsts urbanizāciju, celtniecība ir kļuvusi par Nepālas trešo lielāko ekonomikas sektoru, kas turpina augt. Augstais pieprasījums pēc celtniecības materiāliem ir veicinājis ķieģeļu cepļu veidošanos un nepieciešamību pēc lēta darbaspēka, jo ķieģeļu kvalitāte nav nozīmīga. Lai arī darba apstākļi cepļos ir necilvēcīgi, tie nodrošina darbu tūkstošiem mazkvalificētu strādnieku. Ķieģeļu gatavošanas sezonā no septembra līdz maijam strādnieku ģimenes kopā ar bērniem pārceļas dzīvot uz ķieģeļu cepļiem. No 175 000 cepļu strādniekiem 60 000 ir bērni, kuri strādā neveselīgos un nedrošos apstākļos un šī darba laikā neapmeklē skolu.

Global Fairness Initative apzina 2015. gada aprīlī notikušās zemestrīces sekas projekta ieviešanas vietā un daļa no projekta aktivitātēm ir aizstātas ar  aktuālo dzīvošanai drošu mājokļu un skolu apzināšanu Nepālā, lai cilvēki no pagaidu patvērumiem varētu atgriezties mājās pilrms lietus sezonas sākšanās.

Programma "Nāc un dari! Tu vari!"
(Latvija, / 02.01.2015.)

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedz finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. 

Finansiālu atbalstu var saņemt Latvijas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, kuras:

  • sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm;
  • savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā;
  • popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām;
  • īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus;
  • radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās;
  • sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Minimālā fonda piešķīruma (granta) summa – EUR 700; maksimālā summa – EUR 7`000. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu organizācijas sadarbības partneru līdzfinansējums.

2013. un 2014. gadā ir atbalstītas 102 organizācijas, piešķirot to iecerēm katrā gadā teju EUR 225`000 apmērā. Šogad tiks sniegts atbalsts līdzvērtīgā apjomā.

Svarīgi! 2015. gadā programma "Nāc un dari! Tu vari!" noslēdzas. Tādēļ vēršam uzmanību, ka:

  • fonds šogad pieņem projektu pieteikumus jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 30.10.2015.;
  • šogad iesniegto projektu aktivitātes var sākt ne agrāk par 01.04.2015., un visas aktivitātes jāpabeidz vēlākais līdz 30.09.2016.

Lai pilnveidotu iesniegto pieteikumu kvalitāti, arī 2015. gadā fonda atbalstu šajā programmā var gūt organizācijas, kuru pārstāvji (vadītājs, projekta vadītājs un/vai grāmatvedis) iepriekš būs apmeklējuši fonda rīkotu apmācību nodarbību "Nāc un dari! ABC". Nodarbības notiek vienu vai divas reizes mēnesī.

Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" nolikums (spēkā no 02.01.2015.)

Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstītie projekti, 2015
Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstītie projekti, 2014
Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstītie projekti, 2013

Atbalsts lauksaimniecības attīstībai Gvatemalā
(Solola reģions, Gvatemala, / 02.01.2014.)

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, ieviešot programmu Centrālamerikā, maiju kopienā Solola reģionā Gvatemalā.

Iezemiešu kopienas visā Centrālamerikā jau vēsturiski ir bijuši institucionāla atstumšanas procesa upuri. Gvatemalā maiju kopienās ļoti liela daļa ir nereģistrēti lauksaimnieki un 60% no tiem iztikas līdzekļi ir ļoti ierobežoti. Statistika rāda, ka Gvatemalā 7 no 10 iezemiešu kopienu pārstāvjiem dzīvo nabadzībā. Nelīdzenā zeme un nepieejamie ceļi jau ilgstoši pastiprina vietējo iedzīvotāju atstumtību.

Agrorūpniecības attīstības programma paredzēta 300 mazajiem lauksaimniekiem 34 maiju kopienās Solola reģionā. Tās mērķis ir paplašināt lauksaimniecības un biznesa metodes, lai nodrošinātu labāku rezultātu, kvalitatīvākus un konkurētspējīgākus produktus, kā arī palīdzēt reģistrēt lielu daļu no reģiona mazajiem lauksaimniekiem. Programmas ietvaros norisināsies vairākas darbnīcas, apmācības un apaļie galdi ar iesaistītajām pusēm, lai veicinātu pāreju no neformālām un atkarīgām saimniecībām uz ilgtspējīgu, sadarboties spējīgu uzņēmējdarbību.

Atbalsts līderības programmai atkritumu pārstrādes jomā Peru
(Lima, Peru, / 02.01.2014.)

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar organizāciju Ciudad Saludable ieviešot programmu Peru galvaspilsētā Limā.

Dienvidamerikā ir aptuveni 4 miljoni cilvēku, kas pārstrādā atkritumus (viņus parasti sauc par „atkritumu vācējiem”) un 86% no viņiem dzīvo galējā nabadzībā. Atkritumi ir nozīmīgs ekonomiskais sektors tirgū, kas nes ienākumus no lielām kompānijām, taču tikai aptuveni 10% no atkritumu pārstrādātājiem ir formāli reģistrēta uzņēmējdarbība, kas tiem ļauj gūt labumu no esošās sociālā nodrošinājuma sistēmas, jo viņi ir konkurētspējīgi papīra, plastmasas vai stikla pārstrādes tirgū. Papildus ekonomikai atkritumi ir liela vides un veselības problēma, jo tie bieži vien tiek nepareizi apstrādāti un vidē nonāk ķīmiskais un bioloģiskais piesārņojums.

Līderības programma atkritumu pārstrādes jomā palīdzēs attīstīt līderības spēju tūkstošiem atkritumu vācēju Peru. Atkritumu pārstrādātāji saņems atbalstu mikrouzņēmumu, kooperatīvu un organizāciju veidošanā, lai tie varētu uzlabot atkritumu pārstrādi un piekļūt tirgiem, ar kuru palīdzību var palielināt savus ienākumus. Programmas dalībnieki saņems nepieciešamo apmācību par atkritumu pārstrādes uzņēmējdarbības attīstību, strādnieku organizēšanu, veselību un drošību, kā arī sabiedrības iesaistīšanu atkritumu pārstrādes kultūras popularizēšanā. Papildus tam tiks strādāts pie stratēģijām tādas likumdošanas izveidē, kas dos labumu vairāk nekā 100000 atkritumu vācēju un pārstrādātāju.

Atbalsts mazajiem lauksaimniekiem Gvinejā-Bisavā, Āfrikā
(Gvineja-Bisava, / 14.05.2015.)

 2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis trīs gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar ANO Attīstības programmu un Nacionālo Lauksaimniecības ražotāju asociāciju ievieš programmu Rietumāfrikas republikā Gvinejā-Bisavā, Bafatas un Gabu reģionā, kā arī Suzana apgabalā.

Gvinejas-Bisava ir Rietumāfrikas republika, bijusī Portugāles kolonija, kuras iekšzemes kopprodukts ir viens no mazākajiem pasaulē (16 reižu mazāks par Latvijas) un tieši lauksaimnieku kopienas ir visnabadzīgākās. To pārstāvji nevar izmantot savas sociālās un politiskās tiesības, viņi nevar piekļūt valdības pakalpojumiem un infrastruktūrām un tāpēc dzīvo ekstremālos apstākļos un nespēj uzturēt labu veselību.

Programmas mērķis ir uzlabot ražošanu rīsu, Indijas riekstu, un sīpolu audzētāju saimniecībās, kā arī mazināt tirgus barjeras mazajiem lauksaimniekiem, dot iespēju nabadzīgākajām saimniecībām attīstīt ražošanu un palīdzēt izveidot tirgus struktūras, kas ļaus šiem lauksaimniekiem reaģēt uz tirgus iespējām un palielināt savus iztikas līdzekļus.

Šī programma uzlabos investīciju atdevi 3000 saimniecībām, uzlabojot produktivitāti un produktu kvalitāti, nodrošinot tehnisko palīdzību un ieviešot finanšu mehānismus, kas atbalsta ieguldījumus ražošanā ar pievienoto vērtību. Programmas aktivitātes iekļaus: apmācību, ražošanas un apstrādes vietu izveidi, atbalsta sniegšanu sadarbības veidošanā ar finanšu institūcijām, sadarbības veidošanu ražošanas sektora atbalstam valstiskā līmenī.

Pirmajā projekta darbības gadā, neskatoties uz lielām politiskām pārmaiņām un valsts pārvaldes veidošanos, ir veiktas vairākas aktivitātes, lai nodrošinātu ar sālsūdeni piesārņoto rīsu lauku attīrīšanu, veiktu mazo lauksaimnieku apmācību par saimniecības dažādošanu, ražas palielināšanu un apūdeņošanas sistēmām. Izveidojusies cieša sadarbība ar lauku sieviešu organizāciju fecerāciju APALCOF.

Kopienu filantropijas attīstības programma 2012 - 2017
(Latvija, /
Talsu novada fonds
Valmieras novada fonds
/ 01.02.2012.)

Mērķis – nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā/Baltijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu attīstībai un jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām reģionos.

Programmas ietvaros kā mācību bāzes un konsultanti iedzīvotāju forumu norisei un jaunu kopienu fondu izveidei darbojas Valmieras novada fonds un Talsu novada fonds; sniedz finansiālu atbalstu esošo kopienu fondu darbībai un attīstībai uz īpašiem noteikumiem konkursa kārtībā; sniedz finansiālu atbalstu jaunu kopienu fondu izveidei Latvijā uz īpašiem noteikumiem konkursa kārtībā; attīstīta kopienu fondu savstarpējo un starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu Baltijas līmenī, kā arī tiek dota iespēja paplašināt redzesloku un zināšanas gan Rietumos, gan Austrumos; īsteno izglītojošus pasākumus izpratnes un prasmju veicināšanai filantropijas jomā.

Programmas īstenošanā Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbojas ar Kopienu fondu kustību. Tā apvieno Latvijas kopienu fondus, lai veicinātu filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību sava novada attīstībā. Kopienu fondu kustība ir nacionālais kompetenču centrs kopienu filantropijas jomā. 

 

Atbalsts sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” darbībai Rīgā un tās nodaļās 11 Latvijas reģionos 2011/2013
(Rīga, / 01.08.2011.)

Projekta mērķi - izveidot plašāku sadarbību ar "Aspazija" reģionālajām nodaļām, nodrošināt personu ar invaliditāti salona "Saulgrieze" Rīgas Centrāltirgū sekmīgu darbību un paplašināt "Aspazija" Rīgas nodaļas aktivitātes.