Sadarbības partneri

Drukāt lapu

Nodibinājums Latvijas Universitātes Fonds

Nodibinājums Latvijas Universitātes Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla filantropijas organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, kā arī atbalsta izcilus izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekus un projektus sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem. 

Dzīvnieku patversme "Labās mājas" Juglā

Dzīvnieku patversme "Labās mājas” jau nosaukumā norāda tās būtību – labas mājas tiem, kuri tās zaudējuši. Ar šī dzīvnieku palīdzības centru cer pakāpeniski samazināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu Rīgā un Latvijā kopumā, sniedz operatīvu un kvalificētu palīdzību nelaimes gadījumos iekļuvušiem mājas (istabas) dzīvniekiem, izglīto sabiedrību mājas (istabas) dzīvnieku labturības, aizsardzības un apmācības jautājumos, veicina sabiedrības atbildības paaugstināšanu par iegādātajiem mājas (istabas) dzīvniekiem. Papildus norit izglītojošas programmas skolu jaunatnei. Patversmes darbībā palīdz kinologi, zoopsihologi, suņu apmācības instruktori. Dzīvnieku patversme "Labās mājas" jaunajās telpās darbību sāka 2012. gada sākumā, tā darbojas biedrības "Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa" paspārnē un gadā patvērumu var dot ap 350 suņiem un 350 kaķiem.

Latvijas Televīzija

Latvijas Televīzija ir sabiedriskā raidorganizācija, kas pārraida programmas divos kanālos – LTV1 un LTV7. Latvijas Televīzijas misija ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot jēgpilnu programmu saturu, kas informē, iesaista, izglīto un iedvesmo. Fonds sadarbojas ar Latvijas Televīziju projekta "Teātris.zip" ietvaros, kas piedāvā Latvijas sabiedrībai – dažādu paaudžu televīzijas skatītājiem un arī nākotnes auditorijām unikālu ieguvumu – izvērstu un sistēmisku labāko un skatītāju iecienītāko teātra izrāžu demonstrējumus LTV programmā, kā arī šodienas labāko teātra izrāžu ierakstu izveidi pārraidīšanai nākotnē. 

Latvijas Nacionālā opera

Latvijas Nacionālās operas (LNO) ēka ir mājvieta Latvijas Nacionālajai operai un Latvijas Nacionālajam baletam. LNO tur godā klasisko un romantisko operu un baletu tradicionālās vērtības, vienlaikus meklējot arī laikmetīgas izteiksmes formas. Sezonā LNO izrāda apmēram 200 izrāžu, ik gadus piedāvājot vidēji piecus operu un baletu jauniestudējumus. Uz LNO skatuves regulāri tiek izrādīti veiksmīgi klasisko operu iestudējumi, moderni operas un baleta meistardarbi, bērnu operas un latviešu oriģināldarbi.LNO ir atvērta pasaulei: trupa aktīvi piedalās viesizrādēs un regulāri sadarbojas ar daudziem izciliem viessolistiem, diriģentiem, horeogrāfiem un režisoriem. Ar fonda atbalstu sekmīgi darbojas Latvijas Nacionālās operas Akadēmija.

Talsu novada fonds

Talsu novada fonda galvenais darbības virziens ir izkopt mērķtiecīgas labdarības tradīcijas Talsu novadā un Ziemeļkurzemē, attīstot iedzīvotāju grupu līdzdalību, atbalstot sabiedriska labuma projektus, tādējādi veicinot pozitīvas pārmaiņas vietējā sabiedrībā. Fonds darbojas kā tilts starp cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri ir gatavi ziedot, un sabiedrības vajadzībām, atbalstot organizācijas un cilvēkus, kuri ir gatavi dot savu ieguldījumu vietējās sabiedrības attīstībā. Talsu novada fonds ir dalībnieks Kopienu fondu kustībā un sadarbības partneris Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 - 2017 īstenošanā.

Valmieras novada fonds

Valmieras novada fonda mērķis ir attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Vidzemē, kā arī sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot vietējos iedzīvotājus no tādām sociāli mazaizsargātām grupām kā maznodrošinātās ģimenes, cilvēki ar invaliditāti u.c. un finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas visdažādākajās jomās. Fonds strādā pēc pasaulē atzīta – kopienas fonda – darbības modeļa. Valmieras novada fonds ir dalībnieks Kopienu fondu kustībā un sadarbības partneris Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 - 2017 īstenošanā.  

"Summer Studio", producentu apvienība

Katru sestdienas rītu plkst. 10:00 pie saviem skatītājiem dodas LTV1 raidījums "Ķepa uz sirds", kas top ar Borisa un Ināras Teterevu fonda gādību. Atkārtojums - svētdienās plkst.15.30.

"Ķepa uz sirds" – raidījums visai ģimenei par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, speciālistu padomiem, dzīvnieku kopšanu, audzināšanu un daudzām citām interesantām lietām. "Ķepa uz sirds" dodas ciemos uz dzīvnieku patversmēm un palīdz atrast to iemītniekiem jaunas mājas un saimniekus.

Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija ir universitātes tipa augstskola, kas piedāvā iegūt augstāko mākslas izglītību. Augstskolā var iegūt humanitāro zinātņu bakalaura mākslā, humanitāro zinātņu maģistra mākslā un mākslas doktora akadēmiskās izglītības grādus.

Rundāles pils - muzejs

Rundāles pils ir viens no Latvijas izcilākajiem arhitektūras pieminekļiem, kas nozīmīgs kā baroka laikmeta pils ansamblis ar pili, staļļiem un parku.

Kopš 1972. gada pilī darbojas muzejs, kurš vienlaicīgi uzsāka pils restaurācijas un parka atjaunošanas darbus, kas joprojām turpinās.

Restaurācijas darbus iecerēts noslēgt līdz 2014. gadam, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam. 

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte sagatavo ne tikai ārstus, zobārstus, farmaceitus, māsas, bet arī speciālistus rehabilitācijas, sabiedrības veselības, sociālajās un tiesību nozarēs. Augstskola ir orientēta uz specialitātēm, kas šodien ir ļoti vajadzīgas sabiedrībai, Latvijas valstij. Lielākā daļa Latvijas izcilāko medicīnas darbinieku, kas strādā dažādās nozarēs, ieguvuši savu izglītību mūsu augstskolā.

Sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti norit, īstenojot neformālās izglītības programmu "Jaunās Inteliģences akadēmija", atbalstot centīgus studentus ar "Mecenāta Borisa Tetereva stipendijām medicīnā" un apmaksājot studentu dalību starptautiskās zinātniskās konferencēs.

Rīgas dome

Pašvaldība (vietējā pārvalde), kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rīgā dzīvo 700 tūkstoši iedzīvotāju.

Borisa un Ināras Teterevu fonds un Rīgas dome sadarbojas, īstenojot pieminekļa izveides ieceri izcilajam baletdejotājam Mārim Liepam Rīgā.

LR Kultūras ministrija

Valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku un kultūrizglītības politiku. Ministrijas pārziņā ir bibliotēkas, muzeji, mūzika, vizuālā māksla, tautas māksla, teātris, literatūra, filmu māksla, kultūrizglītība, autortiesības, arhitektūra, pieminekļu aizsardzība, arhīvi un sabiedrības integrācija.

Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbojas ar LR Kultūras ministriju, īstenojot pieminekļa izveides ieceri izcilajam baletdejotājam Mārim Liepam.

Ziedot.lv

Labdarības portāls, kas sniedz iespēju privātpersonām un uzņēmumiem izmantot internetu, lai īstenotu savu vēlmi palīdzēt līdzcilvēkiem. Portāla mērķis ir veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas, piedāvājot iespēju ziedot.

Ziedot.lv tic, ka Latvijas sabiedrība grib sniegt atbalstu tiem, kuriem klājas visgrūtāk un kuriem nepieciešama tikai neliela palīdzība, lai sāktu jaunu dzīvi.

Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbojas ar Ziedot.lv, īstenojot labdarības iniciatīvu "Kopgalds - siltas maltītes atbalsts".

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds

Šī fonda darbības mērķis ir piesaistīt finanšu un citus līdzekļus, lai atbalstītu un izglītotu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā Latvijā, un veicinātu kopienu iniciatīvu rašanos.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds no 2010. līdz 2013. gadam administrēja Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētas grantu programmas: "Atbalsts Rīgas senioriem", "Palīdzēsim māmiņai" un "Veselībai un dzīvotpriekam".