Kontakti

Контакты

Contacts

Print page

Nozīmīgu daļu labdarības projektu Borisa un Ināras Teterevu fonds īsteno pēc savas iniciatīvas, bieži kopā ar sadarbības partneriem Latvijā un ārvalstīs.

Senioru, māmiņu/sieviešu, dzīvnieku aizsardzības, kultūras un radošās organizācijas no pilsētām un novadiem aicinām iesniegt pieteikumus grantu programmā "Nāc un dari! Tu vari!". Savukārt Labdarības programmā "Maizes rieciens" uz fonda atbalstu var pretendēt konkursa kārtībā, kas parasti tiek izsludināts vasarā. Aicinām sekot līdzi informācijai mājas lapā un plašsaziņas līdzekļos.

Vēstam, ka neizskatām projektu pieteikumus, kurus iesniedz ārpus fonda izsludinātajiem konkursiem labdarības programmu ietvaros. 

Kontaktinformācija:

Galvenais fonda e-pasts:
office@teterevufonds.lv

Biroja vadītāja Jeļena Barkāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste Diana Germane

Kopienu filantropijas programmas vadītājs,
valdes loceklis Mareks Indriksons

Programmas "Nāc un dari! Tu vari!"
vadītāja Ieva Ernštreite

Labdarības programmas "Maizes rieciens"
vadītāja Evita Kirilova

Mākslas programmas "TÊTE-À-TÊTE" 
direktore Elīna Vikmane

Programmas "Māksla publiskā telpā"
kuratore Helēna Demakova,
kuratores palīdze Vita Birzaka

Значимую часть благотворительных проектов Фонд Бориса и Инары Тетеревых осуществляет по собственной инициативе, зачастую совместно с партнерами в Латвии и за рубежом.

Приглашаем организации сениоров, женские организации и организации, объединяющие мамочек, организации, защищающие животных, а также культурно-творческие организации из городов и регионов Латвии подавать заявки в рамках программы грантов «Иди и делай! Ты можешь!».
В свою очередь, в рамках Благотворительной программы «Ломоть хлеба» на поддержку фонда можно претендовать в конкурсном порядке, конкурс обычно объявляется летом.
Приглашаем также следить за информацией и новостями на домашней странице Фонда и в СМИ.

Сообщаем, что Фонд не рассматривает проектные заявки, которые подаются вне объявленных Фондом конкурсов в рамках благотворительных программ.

Контактная информация:

Основная почта Фонда:
office@teterevufonds.lv

Руководитель офиса Елена Баркане

Специалист по общественным отношениям Диана Германе

Руководитель программы филантропии местных сообществ, член правления Марек Индриксонс

Руководитель программы «Иди и делай! Ты можешь!» Иева Эрнштрейте

Руководитель программы «Ломоть хлеба» Эвита Кирилова

Директор программы искусства «TÊTE-À-TÊTE» Элина Викмане

Куратор программы «Искусство в публичной среде» Хелена Демакова, помощник куратора Вита Бирзака
 

A notable part of charitable projects is implemented by the Boris and Inara Teterev Foundation following its own initiative, often together in cooperation with its partners in Latvia and abroad.

Senior people’s, mother/women, culture and creative non-governmental organizations from all over Latvia can apply for a grant in the program ‘Nāc un dari! Tu vari!’ (Come and Do! You Can!). The charitable program ‘Maizes rieciens’ (Chunk of Bread) is traditionally open for project applications in summer when the competition is announced. Please, follow the information in www.teterevufonds.lv and mass media.

The foundation will not consider any submitted project applications in its charitable programs out of the announced foundation competitions.

Contacts:

Jeļena Barkāne, office manager

Diana Germane, PR specialist

Mareks Indriksons, Community Philanthropy Program, director, board member

Ieva Ernštreite, program "Come and Do! You Can!", project manager

Evita Kirilova, charity program "Chunk of Bread", project manager

Elīna Vikmane, art program "TÊTE-À-TÊTE", director

Helēna Demakova, program "Art in Public Space", curator
Vita Birzaka, assistant curator

For any other relevant information please contact: office@teterevufonds.lv.